Yhdistyksen säännöt

Klassisen Ratsastuksen Seura KlaRa ry

187.503

 

Säännöt

8.1.2016 alkaen

 

1 § Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

Yhdistyksen nimi on Klassisen Ratsastuksen Seura KlaRa ry. Yhdistyksen kotipaikka on Inkoo. Yhdistys on perustettu elokuun 8. päivänä 2002. Yhdistyksen kieli on suomi. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä Seura.

 

2 § Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on edistää ratsastajan hevosmiestaitoja niin hevosen käsittelyssä kuin ratsastuksessa. Pyrkimyksenä on päästä mahdollisimman kevyeen ja vähäeleiseen kommunikaatioon hevosen kanssa. Päätavoitteena on ratsastajan oman kehon hallinta ja hahmottaminen ja tämän kautta vanhan hevostietouden soveltaminen ratsastukseen.

 

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoitustaan Seura voi toteuttaa

1. Tarjoamalla jäsenilleen - kilpailutoimintaa - koulutustoimintaa - opintomateriaalia - valmennus- ja harjoitustoimintaa - nuorisotoimintaa - tiedotus- ja suhdetoimintaa - valistus- ja kasvatustoimintaa - näyttely- ja esitystoimintaa - kuntoliikuntaa sekä - muuta samantapaista toimintaa.

2. Kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota sekä pyrkimällä omatoimisesti ratsastusurheilun kehittämiseen ja sille tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.

3. Harjoittamalla julkaisutoimintaa.

4. Ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamalla tai vuokraamalla toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja irtaimistoa sekä välittämällä jäsenilleen voittoa tavoittelematta välineitä ja asusteita.

5. Hankkimalla varoja aatteellisen toimintansa tukemiseksi järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, näytöksiä, buffettitoimintaa järjestämissään tilaisuuksissa, myyjäisiä, keräyksiä ja arpajaisia, joihin seura tarvittaessa hankkii asianomaisen luvan.

 

4 § Seuran jäsenet

Seuran jäsenet hyväksyy hallitus. Jäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan klassisen ratsastuksen periaatteita, Seuran sääntöjä ja päätöksiä. Mikäli jäsen liittyy Seuran kautta myös Suomen Ratsastajainliittoon, tulee henkilön sitoutua noudattamaan myös Suomen Ratsastajainliiton sääntöjä ja päätöksiä.

 

5 § Jäsenen eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota Seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erostaan Seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroavalla ei ole oikeutta vaatia takaisin Seuralle suorittamiaan maksuja ja hän on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kalenterivuoden loppuun asti.

 

6 § Jäsenen erottaminen

Hallitus voi erottaa jäsenen Seurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on Seuraan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella vahingoittanut Seuraa tai ei enää täytä laissa taikka Seuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin Seuralle suorittamiaan maksuja.

 

7 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta, maksuajasta ja -tavasta päättää vuosikokous.

 

8 § Hallitus

Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta. Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa vuosikokouksesta ja kestää uuden vaalin suorittavan vuosikokouksen loppuun. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna ovat läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

9 § Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja, kukin yksin tai kaksi hallityksen jäsentä yhdessä.

 

10 § Tilikausi ja toiminnan-/tilintarkastus

Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

 

11 § Seuran kokoukset

Seuran vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä viimeistään toukokuun loppuun mennessä. Seuran kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse, tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Ylimääräinen kokous pidetään, kun Seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Seuran kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Seuran kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

12 § Seuran kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava seuran vuosikokous ja ylimääräiset kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta seuran kotisivuille laitettavalla ilmoituksella ja sähköpostilla sähköpostiosoitteeseen, jonka jäsen on ilmoittanut tai joka muutoin on Seuran tiedossa.

 

13 § Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat

Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. valitaan yksi varsinainen toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

14 § Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta tehdään seuran kokouksessa. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta sen pääasiallinen sisältö tai seuran purkamisesta. Seuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 

Celina Harich ja Sara Autelo
kuva Karoliina Koho
kuva Karoliina Koho